منیفولد اگزوز خروجی وسط

104.jpg

مشخصات

0224 4245
شماره فنی‌
تیپ موتورF6L912
تیپ موتور
Deutz
مارک قطعه

شرکتهای وابسته

logos