413 پمپ

160.jpg

مشخصات

0219 1559
شماره فنی‌
تیپ موتورF6L413
تیپ موتور
Deutz
مارک قطعه

شرکتهای وابسته

logos