816سوپاپ پمپ

174.jpg

مشخصات

0400 4455
شماره فنی‌
تیپ موتورBA8M816
تیپ موتور
Deutz
مارک قطعه
بوش آلمان

شرکتهای وابسته

logos