سوزن انژکتور913 -دویتس 131

204.jpg

مشخصات

0433171119-010
شماره فنی‌
تیپ موتورFL913
تیپ موتور
Bosch
مارک قطعه
565DELLA150P131

شرکتهای وابسته

logos