413 گاورنر پمپ

166.jpg

مشخصات

0240 6771
شماره فنی‌
تیپ موتورF6L413
تیپ موتور
Deutz
مارک قطعه
413دویتس

شرکتهای وابسته

logos