226 سوزن پمپ

162.jpg

مشخصات

1215 5934
شماره فنی‌
تیپ موتورFL226
تیپ موتور
Deutz
مارک قطعه
دویتس 118/TD

شرکتهای وابسته

logos