232 سوزن انژکتور

163.jpg

مشخصات

1215 2949
شماره فنی‌
تیپ موتورFL232
تیپ موتور
Deutz
مارک قطعه
DLLA150S402/بوش ترکیه

شرکتهای وابسته

logos