232 سوزن پمپ

164.jpg

مشخصات

1215 5926
شماره فنی‌
تیپ موتورF12L232
تیپ موتور
Deutz
مارک قطعه

شرکتهای وابسته

logos