234 سوزن پمپ

165.jpg

مشخصات

1215 5928
شماره فنی‌
تیپ موتورF8,12L234
تیپ موتور
Deutz
مارک قطعه
2455045/بوش آلمان

شرکتهای وابسته

logos