انژکتور کامل 234 با سوزن 924

184.jpg

مشخصات

1215 3055
شماره فنی‌
تیپ موتورFL234
تیپ موتور
Deutz
مارک قطعه
موتورهای دریایی 924-210 بار

شرکتهای وابسته

logos