سوپاپ هوا

81.jpg
81.jpg
127.jpg

مشخصات

54/2275SC
شماره فنی‌
تیپ موتورFL413F
تیپ موتور
inlet valve  / اسوات ایتالیا

شرکتهای وابسته

logos