میل سوپاپ

102.jpg

مشخصات

0400 1936
شماره فنی‌
تیپ موتورBA12M716
تیپ موتور
Deutz
مارک قطعه

شرکتهای وابسته

logos